ระบบรับสมัครนักเรียน
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ
โรงเรียนท่าบ่อ ปีการศึกษา 2566
เลือกหลักสูตรที่จะสมัคร
ตรวจสอบ&พิมพ์ใบสมัคร&บัตรเข้าห้องสอบ
แก้ไข ข้อมูล / ปพ.1 / รูปภาพ
ตรวจผลสอบ
บันทึก / แก้ไข / พิมพ์ ใบมอบตัว
พัฒนาระบบโดย ครูสุวิทย์ ดวงดี โรงเรียนท่าบ่อ