วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ฝายบุคลากรโรงเรียนท่าบ่อ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา การใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอน ด้วยการสร้างเว็บไซต์ ด้ัวย Google site ให้กับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป ในการนี้ นายจีระพัฒน์ ศรีน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อเป็นประธานเปิดการอบรม และ นางสาวอมรรัตน์ โคตรชมภู รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อ ฝ่ายบุคลากร กล่าวรายงาน ณ ห้องชัยพฤกษ์โรงเรียนท่าบ่อ