วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 ฝายบุคลากรโรงเรียนท่าบ่อ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา การใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอน ด้วยการสร้างเว็บไซต์ ด้ัวย Google site ให้กับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา และสุขศึกษา และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในการนี้ นายสุรินทร์ เลพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อเป็นประธานเปิดการอบรม และ นางสาวอมรรัตน์ โคตรชมภู รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อ ฝ่ายบุคลากร กล่าวรายงาน ณ ห้องชัยพฤกษ์โรงเรียนท่าบ่