กลุ่มสาระการเรียนรู้พนักงานราชการ/ครูพิเศษ

นายภูมิอิสรา ตรีชิต

ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา

นางชฎาวัลย์ กาญจน์แก้ว

ประจำฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวสุรีย์ฉาย ชำบุญมี

ประจำฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวรัชฎา เหล่าฆ้อง

ประจำฝ่ายบริหารวิชาการ

นางสาวศรัญยา อุ่นจารย์

ครูผู้สอยวิชาพลศึกษา

นายกรกฎ จินนะเริง

ครูผู้สอนวิชาศิลปศึกษา

นางสาวกนกกร นาคมาก

ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา

นายภาคภูมิ ชาวชายโขง

ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา

นายภาณุพงศ์ ตุ้มมี

ครูผู้สอนวิชาเกษตรกรรม

นายพศิน มูลมณี

ครูผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น