สถิตินักเรียน
ภาคเรียนที่  1  ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

ระดับชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน OPTION
ม.1 218 242 460 13
ม.2 232 234 466 13
ม.3 187 219 406 13
รวมมัธยมต้น 637 695 1,332 39
ม.4 134 232 366 13
ม.5 124 227 351 13
ม.6 105 223 328 13
รวมมัธยมปลาย 363 682 1,045 39
รวมทั้งหมด 1,000 1,377 2,377 78


ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 1 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2565
Copyright @ by Mr.suwit duangdee Thabo School NongKhai