สถิตินักเรียน
ภาคเรียนที่  1  ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

ระดับชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน OPTION
ม.1 218 242 460 13
ม.2 239 237 476 13
ม.3 194 226 420 13
รวมมัธยมต้น 651 705 1,356 39
ม.4 133 234 367 13
ม.5 126 228 354 13
ม.6 105 224 329 13
รวมมัธยมปลาย 364 686 1,050 39
รวมทั้งหมด 1,015 1,391 2,406 78


ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
Copyright @ by Mr.suwit duangdee Thabo School NongKhai